O projekcie
Zapraszamy do udziału w projekcie "NOWE PERSPEKTYWY – program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa".

Weź przyszłość w swoje ręce i wybierz z nami wymarzony zawód!

Co oferujemy dla Ciebie? Masz szansę otrzymać:

 1. Darmowe szkolenie zawodowe
  - kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych
  - to od Ciebie zależy jakie szkolenie wybierzesz – w ofercie m.in.:
  • Pracownik biurowy z obsługą komputera,
  • Opiekun osoby starszej,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • Pracownik ochrony,
  • Krawiec/szwaczka,
  • Kierowca kat. C, D, E.
 2. Stypendium szkoleniowe (997,40 PLN brutto)
 3. Staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00 PLN brutto/miesiąc)
 4. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 6. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną
 7. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa – osoby ubezpieczone w KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, spełniające powyższe kryteria.

Do projektu zakwalifikujemy 60 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, będących bez pracy, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uważne zapoznanie się informacjami na temat rekrutacji i realizacji projektu. Poniższe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Całe wsparcie otrzymane w ramach projektu jest bezpłatne!

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 do 30.04.2019 r
Wartość projektu: 869 109,13 zł
W tym wkład Funduszy Europejskich: 738 742,76 zł

Celem projektu jest zwiększenie, w okresie I.2018-IV.2019, zatrudnienia 60 osób bez pracy (30 Kobiet, 30 Mężczyzn):bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w woj. lubelskim, w tym minimum 8 bezrobotnych osób odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Po opuszczeniu programu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 26 osób
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 48 osób
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 48 osób
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 29 osób
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie: 12 osób
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 15 osób
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 30 osób
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 30 osób

Projekt jest realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do góry